UTLEIEBETINGELSER

Mauseth Lyds utleiebetingelser pr 05.06.19:     

Ved leie av kun utstyr: 

1) Punktene i leieavtalen gjelder alle leieforhold fra Mauseth Lyd (utleier) til kunde (leietaker) om ikke helt eller delvise unntak er skriftlig avtalt.

2) Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Eventuell framleie skal avtales i leiekontrakt.

 

3) Forsikringsplikt påhviler leietaker fra det øyeblikket utstyret forlater Mauseth Lyd, til det returneres. Forøvrig er leietaker eneansvarlig for all skade som oppstår på innleid utstyr, uansett skadetype og årsak. Tilbakelevert defekt utstyr repareres av Mauseth Lyd, hvorpå reparasjonskostnaden debiteres leietaker.

4) Det leide utstyret skal ved tilbakelevering til Mauseth Lyd være i samme stand som ved henting/avlevering. All rengjøring, kveiling av kabler og tilbakestilling til samme stand som ved avhenting debiteres leietaker til utleiers gjeldende timesatser, for tiden 350 kr pr påbegynt time.

 

5) Utleier er ikke ansvarlig for forsinkelser/leveringsproblemer som skyldes krig, blokade, streik, lockout, transportuhell, brann, oversvømmelse, ekstraordinære veiforhold, import eller eksportrestriksjoner, forsyningsvanskeligheter eller andre hendelser, som forsinker, umuliggjør eller vanskeliggjør leveransen av årsaker som er utenfor utleiers kontroll, og det kan i den forbindelse ikke reises krav om hel eller delvis erstatning mot Mauseth Lyd.

6) Mauseth Lyd er ikke ansvarlig for skader som kan følge ved bruk av utleid utstyr, for eksempel ved høy lyd eller blinkende lys. Bruk av røykmaskin/hazer skjer på leietagers ansvar

7) Hvis utleier skulle finne at leietaker benytter utstyret på ulovlig, eller på en uforsvarlig måte kan utleier umiddelbart og uten økonomiske kompensasjoner til leietaker avhente utstyret for leietakers regning.

 

8) Betaling for utstyret skal betales kontant ved utlevering av utstyr, eventuelt være innbetalt til Mauseth Lyds kontonummer i henhold til faktura. Kreditt skal avtales på forhånd. Ved eventuell kreditt kan det bli gjennomført kredittvurdering av leietaker.

 

9) Eventuell forlengelse av leieperioden må meddeles Mauseth Lyd før leieperiodens utløp. For sen tilbakelevering av utstyr debiteres med 100 % avgift av baseprisen pr. dag. + evt. kostnader utleier vil ha i forbindelse med sen tilbakelevering. Er ikke utstyret tilbakelevert innen 7 virkedager etter leieperiodens utløp, og det ikke foreligger noen utvidelse av leieavtalen, kan Mauseth Lyd fakturere utstyret som solgt til listepris.

 

10) Alle avvik fra disse betingelser er ikke gyldig uten skriftlig kontrakt. Kontraktsbrudd fører til umiddelbar oppsigelse av leieforholdet. Avbestilling av bestilt utstyr fra arrangørs side når det er mindre enn 2 uker igjen til start på leieperiode kan faktureres med 50 % av leieprisen. Avbestilling av bestilt utstyr fra arrangørs side når det er mindre enn 24 timer igjen til start på leiepriode kan faktureres med 100 % av leieprisen.

 

11) Dersom det er avtalt levering av utstyr inngår 1 leverings- eller hentingsforsøk. Dersom kunde er mer enn 15 minutter forsinket til avtalt leveringssted regnes dette som at kunde ikke har møtt. Nytt leveringstidspunkt vil da avtales, og Mauseth Lyd kan fakturere 300,- for ny levering.

 

Ved forhold der Mauseth Lyd leverer utstyr med DJ/tekniker, eller kun DJ/tekniker

1) Punktene i leieavtalen gjelder alle leieforhold fra Mauseth Lyd (utleier) til kunde (leietaker) om ikke helt eller delvise unntak er skriftlig avtalt.

 

2) Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte.

3) Utleier er ikke ansvarlig for forsinkelser/leveringsproblemer som skyldes krig, blokade, streik, lockout, transportuhell, brann, oversvømmelse, ekstraordinære veiforhold, import eller eksportrestriksjoner, forsyningsvanskeligheter eller andre hendelser, som forsinker, umuliggjør eller vanskeliggjør leveransen av årsaker som er utenfor utleiers kontroll, og det kan i den forbindelse ikke reises krav om hel eller delvis erstatning mot Mauseth Lyd.

4) Mauseth Lyd er ikke ansvarlig for skader som kan følge ved bruk av utleid utstyr, for eksempel ved høy lyd eller blinkende lys. Bruk av røykmaskin/hazer skjer på leietagers ansvar.

5) Betaling for utstyret og honorar skal betales kontant ved utlevering av utstyr/start av oppdrag, eventuelt være innbetalt til Mauseth Lyds kontonummer i henhold til faktura. Kreditt skal avtales på forhånd.

6) Eventuell forlengelse av leie- eller oppdragsperiode må meddeles Mauseth Lyd før leieperiodens utløp. For sen tilbakelevering av utstyr debiteres med 100 % avgift av baseprisen pr. dag. + evt. kostnader utleier vil ha i forbindelse med sen tilbakelevering. Er ikke utstyret tilbakelevert innen 7 virkedager etter leieperiodens utløp, og det ikke foreligger noen utvidelse av leieavtalen, kan Mauseth Lyd fakturere utstyret som solgt til listepris.

 

7) Leietager er ansvarlig for sikkerheten til utstyr og personell levert av Mauseth Lyd, og er erstatningspliktig ved eventuelle ødeleggelser/skader påberopt av leietager/tredjepart i løpet av leieforholdet.

8) Ved booking av DJ eller tekniker er avtalen bindende ved begge parter, men kan annuleres ved legitimert sykdom hos DJ/tekniker, dødsfall i DJs/teknikers familie, innkallelse til militær- eller siviltjeneste eller force majeure (brann, generalstreik, landesorg, naturkatastrofe, krig og lignende). Mauseth Lyd forplikter seg uansett til å forsøke å finne erstatter, så langt det lar seg gjøre uten vesentlig urimelige kostnader for Mauseth Lyd. 

9) Ved booking av DJ , riggepersonell eller tekniker er ikke Mauseth Lyd ansvarlig for ødeleggelser på utstyr, såfremt DJ/tekniker har opptrådt forsvarlig og i henhold til god skikk. 

10) Avbestilling av bestilt utstyr, tekniker eller DJ fra arrangørs/kundes side når det er mindre enn 2 uker igjen til start på leieperiode kan faktureres med 50 % av leieprisen. Avbestilling av bestilt utstyr, tekniker eller DJ fra arrangør side når det er mindre enn 24 timer igjen til start på leieperiode kan faktureres med 100 % av leieprisen.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2020 BY MAUSETH LYD